Avtoreferatlar


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi Dil
Əliyeva Dürdanə Tofiq qızı Türkdilli şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində onomastik vahidlər 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Bayramova Aytən Məhəmməd qızı İsmin qrammatik kateqoriyalar sistemi mədəniyyətlərarası kontekstdə (müxtəlifsistemli dillərin materialları əsasında) 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Mahmudova Şəfaqət Abdulla qızı İngilis dilində deyksisin ifadə vasitələri 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Baxşıyeva Fidan Surət qızı Rus və Azərbaycan dillərində dil oyununun üsulları 2018 Elmlər doktoru rusca Yüklə
Hacıyeva Qalibə Əli qızı Naxçıvan dialekt vı ŞİVƏLƏRİNİN GÜNEY AZƏRBAYCAN VƏ ŞƏRQİ ANADOLU DİALEKTLƏRİ İLƏ MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİ 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Hacıyeva Qalibə Əli qızı Naxçıvan dialekt və şivələrinin güney Azərbaycan və şərqi Anadolu dialektləri ilə müqayisəli tədqiqi 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə