Monoqrafiya və dərsliklər


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Dil
Ruxsarə Abbasəliyeva Dildə ekspressivlik və emosionallığın verbal və qeyri-verbal ifadə vasitələri. Bakı, "CBS Polygraphic Production" 2018 azərbaycanca Yüklə
Buludxan Xəlilov Türkologiyaya giriş. Bakı, "Bakı çap evi" 2013 azərbaycanca Yüklə
Əbülfəz Quliyev Qədim uyğur türklərinin onomastikası. Bakı 2014 azərbaycanca Yüklə
Fəxrəddin Veysəlli German dilçiliyə giriş. Bakı, "Mütərcim" 2011 azərbaycanca Yüklə
Kollektiv Dilçilik ensiklopediyası. II cild. Bakı, "Mütərcim" 2008 azərbaycanca Yüklə
Həcər Hüseynova Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi (Mircəlalın bədii əsərləri əsasında). Bakı, "ADPU" 2016 azərbaycanca Yüklə
Tofiq Əbdülhəsənli, Aybəniz Hüseynova İşgüzar Azərbaycan dili. Bakı, "İqtisadiyyat Universiteti" 2006 azərbaycanca Yüklə
Kübra Quliyeva Bədii ədəbiyyatda dialektizmlər. Bakı, "Elm və Təhsil" 2019 azərbaycanca Yüklə
Xədicə Heydərova Azərbaycan filoloji lüğətlərində ümumişlək olmayan sözlərin verilməsi. Bakı, "Avropa" 2019 azərbaycanca Yüklə
Ağamusa Axundov, Müseyib Məmmədov, Məsud Mahmudov. Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili. Bakı, "Elm" 1998 azərbaycanca Yüklə
Məsud Mahmudov Система автоматической переработки тюркского текста на лексико-морфологическом уровне. Баку, "Элм" 1991 rusca Yüklə
Vüsalə Tahirova Azərbaycan dilində məkan və zaman bildirən frazeoloji birləşmələr 2018 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov Azərbaycan dilində sintaktik təkrarlar III cild. Bakı, "Elm və təhsil" 2019 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov Niyə belə deyirik. IV cild. Bakı, "Elm və təhsil" 2019 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov Sənətkar və söz V cild. Bakı, "Elm və təhsil" 2019 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov Qanadlı sözlər. VI cild.Bakı, "Elm və təhsil" 2019 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov Məhəmməd Füzulinin üslubu və poetik dili. Bakı, "Elm və təhsil" 2019 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov Məqalələr (1955-1969-cu illər) VIII cild. Bakı, "Elm və təhsil" 2020 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov Məqalələr (1970-1980-ci illər) IX cild. Bakı, "Elm və təhsil" 2020 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov Məqalələr (1982-1994-ci illər) X cild. Bakı, "Elm və təhsil" 2020 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov Dilçilik problemləri. Bakı, "Elm" 2019 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov, Zemfira Verdiyeva, Firəngiz Ağayeva Azərbaycan dilinin semasiologiyası.Bakı, "Elm" 2019 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov, Gəray Yusifov Sabit söz birləşmələri. Bakı, "Elm" 2019 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov, Vaqif Mərdanov Uşaq və şeir. Bakı, "Elm" 2019 azərbaycanca Yüklə
Musa Adilov, Aydın Paşayev Azərbaycan onomastikası. Bakı, "Elm" 2019 azərbaycanca Yüklə
Nadir Abdullayev Nitq mədəniyyətinin əsasları: dərs vəsaiti, "Bakı" 2014 azərbaycanca Yüklə
İslam Sadıqov Tanrı dili, türk dili, şumer dili. Bakı, "Azərnəşr" 2020 azərbaycanca Yüklə
Səadət Abdurəhmanova , Məmmədzadə S. Xarici dilin fonetikası. Bakı 2018 ingiliscə Yüklə
Nigar Əliyeva Professor Ə. Ə. Rəcəbli və Azərbaycan nəzəri dilçiliyi. Bakı, "Elm və təhsil" 2017 azərbaycanca Yüklə
Əbdüləzəl Dəmirçizadə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili. Bakı, "Elm" 1999 azərbaycanca Yüklə
Elnurə Hüseynova Müasir türk dili: tərcümənin linqvistik problemləri. Bakı, "Savad" 2019 azərbaycanca Yüklə
Teyyub Quliyev Altay dillərinin qohumluğu məsələsi. Bakı, "Nurlan" 2006 azərbaycanca Yüklə
İsmayıl Kazımov Türk dillərinin müqayisəli morfologiyası. III Cild. Bakı, "Elm" 2019 azərbaycanca Yüklə
Möhsün Nağısoylı Şühədanamə, Bakı, "Elm" 2019 azərbaycanca Yüklə
Möhsün Nağısoylı “Kitabi-Dədə Qorqud”un Günbəd əlyazması: tekstoloji-filoloji araşdırma, tənqidi mətn, sözlük. Bakı, “Elm və təhsil” 2021 azərbaycanca Yüklə