Monoqrafiya və dərsliklər


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Dil
İlham Tahirov Dialekt leksikasında alınma sözlər. Bakı, "Nurlan" 2004 azərbaycanca Yüklə
İlham Tahirov Temporal leksika (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında). Bakı, "2008" 2008 azərbaycanca Yüklə
Baba Məhərrəmli Türk dillərində isim köklərində leksik-semantik inkişaf. Bakı, "Elm və təhsil" 2012 azərbaycanca Yüklə
İsmayıl Məmmədov Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası.Bakı, "Elm" 2008 azərbaycanca Yüklə
Aynel Məşədiyeva Формальное описание закона гармонии в тюркских языках. Баку, "Элм" 2004 rusca Yüklə
Aytən Allahverdiyeva İngilis və Azərbaycan dillərində üfuqi hərəkət feilləri. Bakı, "Nafta-press" 2015 azərbaycanca Yüklə
Kollektiv Dilçilik ensiklopediyası. I cild. Bakı, "Mütərcim" 2006 azərbaycanca Yüklə
Mayıl Binnətov Linqvopsixilogiya və ya dilin psixologiyası. Bakı, "Elm və təhsil" 2011 azərbaycanca Yüklə
Mayıl Binnətov Linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsi. Bakı, "Elm və təhsil" 2015 azərbaycanca Yüklə
Kollektiv Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri II cild (Karluq qrupu türk dillərinin leksikası). Bakı, "Nurlan" 2008 azərbaycanca Yüklə
Yadigar Cəfərli Azərbaycan dilinin onomastikası müstəqillik dövründə. Bakı, "Elm və təhsil" 2014 azərbaycanca Yüklə
Afaq Əsgərova "Oğuznamənin" dili. Bakı, "Təhsil" 2011 azərbaycanca Yüklə
Gülsüm Hüseynova Tat dili leksik fondunun genealoji təhlili. Bakı, "Elm və təhsil" 2013 azərbaycanca Yüklə
Gülsüm Hüseynova Tat dilinin leksikası. Bakı, "Elm və Təhsil" 2013 azərbaycanca Yüklə
Gülsüm Hüseynova Tat dilinin lüğət tərkibinin leksik-semantik təhlili. Bakı, "Elm və təhsil" 2015 azərbaycanca Yüklə
Vəfa Həsənova Müxtəlif sistemli dillərdə frazeologizmlərin tipoloji ekvivalentliyi. Bakı, "Mütərcim" 2015 azərbaycanca Yüklə
Qətibə Mahmudova Türk dillərinin frazelogiyası II cild. Bakı, "Nurlan" 2009 azərbaycanca Yüklə
Təranə Şükürova Azərbaycan və özbək dillərində müstəqillik dövründə termin yaradıcılığının əsas meyilləri. Bakı, "Nurlan" 2010 azərbaycanca Yüklə
Rasim Heydərov Dillərin inkişafında dil əlaqələrinin rolu. Bakı, "Elm və təhsil" 2013 azərbaycanca Yüklə
Aytən Hacıyeva Aqlütinativ dillərdə daxili fleksiya və fuziya. Bakı, "Nurlan" 2007 azərbaycanca Yüklə
Aytən Hacıyeva Linqvistik tipologiyada tipoloji modifikasiya problemi. Bakı, "Nurlan" 2008 azərbaycanca Yüklə
Könul Həbibova Nitqdə Manipulyasiya (müxtəlifsistemli dillərin materialları əsasında psixolinqvistik araşdırma). Bakı, "Elm və təhsil" 2011 azərbaycanca Yüklə
Kamilə Vəliyeva, Məhəbbət Mirzəliyeva Maşın tərcüməsinin nəzəri problemləri. Bakı, "Elm və təhsil" 2016 azərbaycanca Yüklə
Nizami Xudiyev Qədim türk yazılı abidələrinin dili. Bakı, "Elm və təhsil" 2015 azərbaycanca Yüklə
Serebrennikov Boris Aleksandroviç, Hacıyeva Ninel Zeynal qızı Türk dillərinin müqayisəli tarixi qrammatikası.Bakı, "Səda" 2002 azərbaycanca Yüklə
Əbülfəz Rəcəbli Qədim türk yazısı abidələri: III cild: Qədim uyğur yazısı abidələri: I hissə. Bakı,"Elm və təhsil" 2010 azərbaycanca Yüklə
Əbülfəz Rəcəbli Qədim türk yazısı abidələri: IV cild: Qədim uyğur yazısı abidələri: II hissə. Bakı, "Elm və təhsil" 2010 azərbaycanca Yüklə
Əbülfəz Rəcəbli Qədim türk yazısı abidələrinin dili: II hissə. Bakı, "Nurlan" 2006 azərbaycanca Yüklə
Maqsud Hacıyev Azərbaycan tatlarının dili. Tatların tarixi-etnoqrafik oçerki. Bakı "Mütərcim" 2009 azərbaycanca Yüklə
Cavad Heyət Türk dilləri və ləhcələrinin tarixi: II kitab. Bakı, "Təhsil" 2011 azərbaycanca Yüklə
Rəsulov Əsgər Adil oğlu, Rüstəmov Rüfət Əşrəf oğlu Türk dili. Bakı, "Bakı Universiteti nəşriyyatı" 2007 azərbaycanca Yüklə
Şükürlü Elşən Əlisa oğlu Qədim türk yazılı abidələrinin dilində onomastik vahidlər. Bakı, "Mütərcim" 2011 azərbaycanca Yüklə
Gülxanım Vəliyeva Qədim türk dili. Bakı, "Elm və təhsil" 2013 azərbaycanca Yüklə
Kollektiv Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri: III cild: Qıpçaq qrupu türk dillərinin leksikası. Bakı, "Nurlan" 2012 azərbaycanca Yüklə
Mədəd Çobanov Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru: I cild. Bakı, "Təhsil" 2008 azərbaycanca Yüklə
Kollektiv Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri: I cild. Bakı, "Kitab aləmi NPM" 2004 azərbaycanca Yüklə
Möhsün Nağısoylu Şirazi və onun Güləşən-İ Raz tərcüməsi.Elazığ, "Manas Yayıncılık" 2016 türkcə Yüklə
Aynel Məşədiyeva Система деепричастных форм глагола в тюркских языках. Баку, "Язычы" 2016 rusca Yüklə
Məsud Mahmudov Kompüter dilçiliyi. Bakı, "Elm və təhsil" 2013 azərbaycanca Yüklə
İlhami Cəfərsoy İber və h’ay folklorunda türk mifik təfəkkürünün izləri. Bakı 2014 azərbaycanca Yüklə
Baba Məhərrəmli Dünya dillərində homogen sözlər 2016 azərbaycanca Yüklə
Baba Məhərrəmli Türk dillərinin qədim leksikası 2017 azərbaycanca Yüklə
Möhsün Nağısoylu Seçilmiş əsərləri II cilddə. I cild, Bakı, "Elm" 2017 azərbaycanca Yüklə
Möhsün Nağısoylu Seçilmiş əsərləri II cilddə. II cild, Bakı, "Elm" 2017 azərbaycanca Yüklə
Sevinc Əliyeva “Kitabi-Dədə Qorqud”un mürəkkəb feilləri. Bakı, "Elm və təhsil" 2017 azərbaycanca Yüklə
Gülşən Axundova Azərbaycan və ingilis dillərinin məişət leksikası. Bakı, "AFpoliqraAF" 2017 azərbaycanca Yüklə
Rafiq Abbasov, İmamuaci Aiguli, Könül Abbasova Çin dili (dərs vəsaiti). Bakı, "Meqaprint" 2014 azərbaycanca Yüklə
Aynel Məşədiyeva Грамматический статус и семантика причастий в тюркских языках. Баку, «Шуша» 2017 rusca Yüklə
Qüdsiyyə Məmmədova Nəsiminin dili və Azərbaycan şivələri. Bakı, Nurlan 2004 azərbaycanca Yüklə
Aynel Məşədiyeva Инфинитивы и имена действия в тюркских языках. Баку, “Red N Line” ООО 2018 rusca Yüklə