Avtoreferatlar


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi Dil
Udalıx Qalina Dmitriyevna Rus dilinin leksikasında sistem münasibətləri 2004 Elmlər doktoru rusca Yüklə
Bağırov Adil Nəsib oğlu Naxçıvan Muxtar Respublikası Onomastik Vahidlərinin Tarixi-linqvistik təhlili 2005 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Baxşiyev Həsən Hüseyn oğlu Azərbaycan və rus frazelogiyasının müqayisəsi və frazeloji lüğətlərin tərtibi prinsipləri 2005 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Abbasova Afət Musa qızı Müxtəlif sistemli dillərdə antroponimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri (ingilis və Azərbaycan antroponomiyaları əsasında) 2005 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədov Məhərrəm Əvəz oğlu Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları 2006 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Piriyev Eldar Rizvan oğlu Azərbaycan və rus dillərində (Amerika) semantik sahəsi 2006 Elmlər doktoru rusca Yüklə
Abdullayeva Sənubər Əlövsət qızı Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili 2006 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Tamillə Həsən qızı Müasir rus və Azərbaycan dillərində konsonant birləşmələri və onların morfonoloji sturkturu 2007 Elmlər doktoru rusca Yüklə
Yunusov Dunyamin Nurqələm oğlu Müxtəlif sistemli dillərdə mürəkkəb sintaktik vahidlərin variativliyin 2007 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Həsənova Sədaqət Qurbanəli qızı (Füyuzat) jurnalının dil siyasəti və dili 2007 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Hacıyeva İlhamə Həbib qızı Azərbaycanda dil quruculuğu 2008 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Əsgərov Hüseyn Abbas oğlu Azərbaycan dilində maddi mədəniyyət leksikası 2008 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Aslanov Fikrət Əlövsət oğlu Müasir Alman və Azərbaycan dillərində sintaqm problemi və onun eksperimental-fonetik tədqiqi 2009 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
İmanlı Akif Kazım oğlu Şərur və İğdır oykonimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri 2010 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Zemfira Şahnəzər qızı Bədii mətndə xarakteroloji nitq və onun ifadəsi problemləri. 2011 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Ağayeva Afaq Ramiz qızı Мüasir Аzərbaycan ədəbi dili üslublarının qarşılıqlı əlaqəsi 2011 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyev Yadigar Vəli oğlu Qədim türk ədəbi dilindən orta əsrlər türk ədəbi dilinə (türki) keçid dövrü 2011 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Baxşiyeva Tünzalə Lətif qızı Qafqaz təqvimində qeydə alınmış türk mənşəli toponimlərin tarixi-linqvistik təhlili 2011 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədov Nəsirağa Şahmurad oğlu Rus dilində mürəkkəb cümlənin aktual üzvlənməsi problemləri 2012 Elmlər doktoru rusca Yüklə
Əliyeva Zemfira Musa qızı Türk dillərində sifətlərin semantik-funksional və struktur təkamülü 2012 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Şahbazova Zemfira Əsgər qızı Azərbaycan dilində əvəzliklər 2012 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynova Həcər Emin qızı Mircəlal Paşayevin bədii əsərlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri 2012 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Alırzayeva Kifayət Ağarza qızı İngilis və Azərbaycan dillərində sözün fonetik strukturunun müqayisəli tədqiqi (eksperimental-fonetik tədqiqat) 2012 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Vəzirova Leyla Orxan qızı Azərbaycan və rus dillərində sinonimikanın müqayisəli təhlili. Konnotasiyanın paylanması 2013 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynov Məhərrəm Abbasəli oğlu Azərbaycan poeziyasının dil və üslub problemləri (1960-80 ci illər) 2013 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Abbasov İdris Əziz oğlu Ərəb dilində sintaksislə bəlağətin qarşılıqlı əlaqəsi 2013 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Cəfərova Leyla Mirhəsən qizi Bədii mətnin struktur-semantik təşkilində sabit söz birləşmələrinin rolu 2013 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Aygün Şahnəzər qızı Müxtəlif sistemli dillərdə dəqiqləşdirici cümlə üzvləri 2013 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Bəşirov Kamil Kamal oğlu Oğuz qrupu türk dillərində qrammatik şəkilçilərin tarixi-linqvistik tədqiqi 2014 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Əsgərov Mayıl Binnət oğlu Dillərin leksik-qrammatik səviyyədə tədqiqinin linqvo-psixoloji problemləri 2014 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Zeynalov Sərdar Səyyad oğlu Azərbaycan dili dərsliklərində elmi dilçilik fikrinin inkişafı 2014 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Nəsibov Valeh Bayram oğlu Müasir rus və Azərbaycan dillərində feldaxili söz yaradıcılığının problemləri 2015 Elmlər doktoru rusca Yüklə
Hüseynov Şaban Qulam oğlu Azərbaycan dilində qrammatik vahidlərin inkişafı (şəkilçilər) 2015 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynova Gülsüm İsrafil qızı Azərbaycan tatlarının dilinin leksikası (müqayisəli tədqiqat) 2016 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Cəlilbəyli Oqtay Babəli oğlu Altayşunaslıq kontekstində feillərin strukturu və semantikası (yapon və Azərbaycan dillərinin materialları üzrə) 2016 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Şərabçiyeva Xalidə Qalası qızı Müasir rus dilində ən yeni ingilis sözlərinin semantik müəyyənliyi 2004 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Cəfərova Kəmalə Havadar qızı Şer tərcüməsinin sintaktik-üslubi məsələləri (Şekspir sonetlərinin Azərbaycan dilinə tərcümələri əsasında) 2004 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abbasova Nailə Həbib qızı XVIII XIX əsrlər rus dilində kiçiltmə-əzizləmə isimləri 2005 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Nəbiyeva Nailə Əsgər qızı Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində mürəkkəb isimlər və onların komponental-semantik təhlili 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qaradağlı Vüqar Aydın oğlu Qurani-Kərimin qiraəti və onun linqvistik əsasları 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Süleymanov Qurbanəli Rəhman oğlu Ərəb fonetikasında, leksikoqrafiyasında və orfoqrafiyasında həmzə 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qasımova Sevda Bəkir qızı XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində yaşamış Şamaxı şairlərinin əsərlərində işlənmiş onomastik vahidlərin linqvistik təhlili 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Zeynaolva Arifə Əziz qızı Nəsimi əsərlərinin dilində onomastik vahidlər 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Kərimov İbrahim Qurban oğlu Alman dilində passiv konstruksiyalar və onların Azərbaycan dilində ifadə vasitələri 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Qüdsiyyə Gülhüseyn qızı Nəsimi dilinin dialekt leksikası 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsmayılov Elçin Mirhüseyn oğlu 1990-cı illərin mətbuat dili (müstəqil qəzetlərin dili əsasında) 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynova Leyla Vəli qızı Felin davamlı zamanlar sistemi (ingilisvə Azərbaycan dilləri materialları əsasında) 2005 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
İsmayılova Nurlanə Aşır qızı Bədii nəşr tərcümələrində ekspressiv xarakterli sabit söz komplekslərinin verilməsi 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hümmətova Rəhilə Əşrəf qızı Tovuz rayonu onomastik vahidlərinin linqvistik təhlili 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mehdiyeva Esmira Mahmud qızı İngilis dilində feli frazeoloji birləşmələr və onların Azərbaycan dilində ifadəsi 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə