Avtoreferatlar


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi Dil
Əliyeva Dürdanə Tofiq qızı Türkdilli şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində onomastik vahidlər 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Bayramova Aytən Məhəmməd qızı İsmin qrammatik kateqoriyalar sistemi mədəniyyətlərarası kontekstdə (müxtəlifsistemli dillərin materialları əsasında) 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Mahmudova Şəfaqət Abdulla qızı İngilis dilində deyksisin ifadə vasitələri 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Baxşıyeva Fidan Surət qızı Rus və Azərbaycan dillərində dil oyununun üsulları 2018 Elmlər doktoru rusca Yüklə
Hacıyeva Qalibə Əli qızı Naxçıvan dialekt və şivələrinin güney Azərbaycan və Şərqi Anadolu dialektləri ilə müayisəli tədqiqi 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Tahirov İlham Mikayıl oğlu Dildə temporallıq sahəsi 2008 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Alməmmədova Səbinə Məmməd qızı Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin unifikasiyası və standartlaşdırma formaları formaları 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Abdullayeva Cəmilə Ramiz qızı Müasir ingilis dilində emosemiyalı frazeologizmlərin semantik-sintaktik təhlili 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Vəliyeva Vəsilə Fəxrəddin qızı İİngilis və Azərbaycan dillərində gələcək zamanın ifadə vasitələrinin koqnitiv xüsusiyyətləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mahmudova Aygün Vahid qızı Azərbaycan və ingilis dillərində (müdriklik) və (wisdom) konsepti 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qafarov Namiq Saleh oğlu Oğuz qrupu türk dillərində feildən yaranan adlar 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyev Rəhman Böyükağa oğlu Müasir Azərbaycan dilində Türkiyə türkcəsinin yeri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Səfərova Cəmilə Abbasquli qızı XX əsr və XXI əsrin əvvəllərində rus dili sistemində germanizmlər 2018 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Süleymanova Aidə Salamat qızı Tərcümədə semantik və kommunikativ adekvatlıq problemi (ingilis dilindən Azərbaycan dilinə olunuş tərcümələr əsasında) 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qurbanova Firəngiz Furman qızı Müasir ingilis dilində leksik-semantik variativlik 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Zeynallı Gülyaz Rza qızı Müasir ingilis dilində səbəb-nəticə budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin variativliyi 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mahmudova Əhruz Əli qızı Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialekt və şivələrində heyvandarlıq leksikası (türk dilinin qars şivələri ilə müqayisədə) 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Nuriyeva Səadət Tapdıq qızı Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində gələcək zamanın leksik-qrammatik ifadə vasitələri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə