Avtoreferatlar


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi Dil
Cəlilova Şahnabad Həmzə qızı İsa Hüseynovun nəsr əsərlərinin dili və üslubu (povestlər əsasında) 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əhmədova Təranə İsmayıl qızı Bədii mətndə retrospeksiya kateqoriyasının formalaşması (ingilis dili materialı əsasında) 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mehdiyeva Esmira Qurbanəli qızı Azərbaycan dilində terminoloji alınmaların assimliyasiyası (ingilis və alman dillərinin materiallarıI əsasında) 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Rüstəmova Səidə Əkbər qızı Azərbaycan dilçiliyində qrammatika konsepsiyasının inkişaf tarixi 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Xudaverdiyev Kənan Fərman oğlu Təkrar bədii mətndə koheziya vasitəsi kimi (ingilis dilinin materialları əsasında) 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Babayev Cəmil Məmmədağa oğlu Müasir rus və Azərbaycan dili sait fonemlərinin variantlarının konfortativ təhlili (eksperimental-fonetik tədqiqatı) 2005 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Nəbiyeva Zöhrə Paşa qızı Azərbaycan dilində adlıq hallı feli birləşmələr 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qurbanova Lalə Qədir qızı Dilin leksik sistemində terminoloji leksikanın yeri 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mahmudova Gülnur Yaqub qızı Ərəb ədəbi dilində sinonimiya 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abbasov İdris Əziz oğlu Müasir dilçilik baxımından ərəb dili funksional sintaksisinin problemləri 2005 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əmrahova Rəna Firudin qızı Rus dilinin paremeoloji vahidlərin okkazional formaları (kvaziparemiyalar) və onların Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələləri 2005 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Quliyev Cavanşir Kərəm oğlu Müasir ingilis dilində mürəkkəb sifətlərin struktur-morfoloji təhlili və tamformalaşma xüsusiyyətləri 2006 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Nərminə Mehdi Ağa qızı Mənanın inkişafı və anaforu (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialı əsasında) 2006 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əsədov Zahir Vahid oğlu Ənənvi cümlə üzvləri sistemi və müasir sintaktik nəzəriyyə (rus dili materialları əsasında) 2006 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əlizadə Aytən Yalçın qızı Müasir ərəb dilçiliyində reformist cərəyanlar 2006 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Hüseynova Solmaz Nemət qızı Ərəb ədəbi dilində felin təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası 2006 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qazıyeva Sevil Qurban qızı İngilis və Azərbaycan dillərində neft terminlərinin linqvistik təhlili, onların formalaşmasında tərcümənin rolu 2006 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əsgərova Afaq Məmməd qızı "Oğuznamə"nin leksika və frazeologiyası 2006 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Cəfərova Səfurə Əmir qızı Sindetik yolla bağlanan təyin budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin intonasiya xüsusiyyətləri (ingilis və Azərbaycan dilləri materialları əsasında) 2006 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Fətəliyeva Sevinc Həbib qızı Leksik vahid mürəkkəb sintaktik bütövun tərkib hissəsi kimi (rus, ingilis və Azərbaycan dilləri materialları əsasında ) 2006 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Hüseynova Validə Kamil qızı Təsdiq-inkar kateqoriyası və inkar cümlələr sistemi (rus və Azərbaycan dilləri materialları əsasında) 2006 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Hüseynova Arzu İdris qızı Azərbaycanın Ağstafa və Qazax rayonlarının toponimlərinin tarixi-linqvistik təhlili 2006 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Ağabəyli Sevil Sultan qızı "Koroğlu" dastanının onomastikası 2006 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Erdoğan Nabat Əziz qızı Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində zərfliklərin müqayisəli sintaktik-semantik təhlili 2006 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Zeynalova Laləndar Vaqif qızı Cümlənin aktual üzvlənməsində remanın mövqeyi (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2006 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Abdinova Sevinc Əhməd qızı "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dilində feli birləşmələr 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Xəlilova Təranə Əhmədağa qızı Azərbaycan dilində inşaat terminlərinin linqvistik təhlili 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qulubəyli Şirməmməd Qüdrət oğlu Müasir Azərbaycan və ingilis dillərində felin qayıdışlıq kateqoriyası 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynov İslam Əhməd oğlu Ordubad və Culfa rayonları toponimlərinin və mikrotoponimlərinin linqvistik tətbiqi 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mahmudova Qətibə Çingiz qızı Qıpçaq qrupu türk dillərinin frazeologiyası 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Nağıyeva Günay Hümbət qızı Təkrar və sinonimik cərgə sintaktik bütovdə birləşdirici kimi (rus, ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2007 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əliyeva İlahə Müttəlif qızı Müasir alman dilində əlamət bildirən mürəkkəb sifətlərin struktur-semantik təhlili 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İdrisov Qələmşah Seyidəhməd oğlu Azərbaycan dilində təsviri sənət terminləri 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Ələkbərzadə Sevinc Tofiq qızı Müxtəlifsistemli dillərdə modallıq semantik-qrammatik kateqoriya kimi 2007 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Nuriyev Yaşar Alim oğlu Ekspressivlik və müasir ingilis dilində onun qrammatik ifadə vasitələri 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyeva Ülkər Mənsur qızı İngilisdilli xalqların dilində və onomastikasında tuzem mənşəli sözlər 2007 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Vəliyeva Xatirə Xaliddin qızı Bəxtiyar Vahabzadə poemalarının dili və üslubu 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qafarova Səidə Məmmədağa qızı Azərbaycan dilçiliyinin inkişafında professor Muxtar Hüseynzadənın yeri 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əbilhəsənova Sevinc Məmmədhüseyn qızı Leksik-semantik və frazeoloji vasitələrin M.Y.Lermontov nəsrində işlənmə özünəməxsusluğu və Azərbaycan tərcümələrində onun qorunması 2007 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əliyev Rövşən Ramiz oğlu Müasir dövrdə Azərbaycan dilinə tərcümənin nəzəri və praktik prinsipləri 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Yusifova Könül İmran qızı XX əsrdə Azərbaycanda ərəb dilçiliyinin təşəkkülü və inkişafı 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsmayılov Ruslan Şahbaz oğlu Bədii mətnin strukturunda subyektiv-qiymətləndirici modallıq (ingilis dili nəsr nümunələri əsasında) 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Orucova Şəkər Əbdülkərim qızı Türk dillərində xitab 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyarzadə Lalə Elxan qızı XX əsrin ikinci yarısı rus siyasi romanının dilində leksik mənanın və fon informasiyasının nisbəti 2007 Elmlər doktoru rusca Yüklə
Nuriyeva İradə Mərdan qızı Müasir ingilis, rus və Azərbaycan dillərində təyini söz birləşmələrinin struktur -semantik xüsusiyyətləri 2007 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əhədova Sevda Ağamirzə qızı İngilis və Azərbaycan dillərində iş fellərinin semantik-struktur təhlili (valentlik nəzəriyyəsi əsasında) 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyeva Zemfira Mürsəl qızı İngilis dilində samit birləşmələrinin kombinator təhlili (Azərbaycan dili ilə müqayisədə) 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyeva Mehriban Adıgözəl qızı Əhməd Cəfəroğlunun dilçilik görüşləri 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Şirinov Səfər Hökməli oğlu Müasir Azərbaycan dilində fars mənşəli sözlər 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Niftəliyeva Fərəh Hüseyn qızı Azərbaycan dilində dekorativ-tətbiqi sənət leksikası 2007 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə