Avtoreferatlar


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi Dil
Hüseynbalayeva Təranə Həsənağa qızı Klassik və müasirirbi mətnlərinin orfoqrafik xüsusiyyətləri 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Bağırlı Bahar Səməd Vahid qızı Ərrəhman surəsinin akademik İ.Y. V. Kraçkovski və Poroxova tərəfindən tərcümələrinin müqayisəli təhlili mətninorjinalla müqayisədə semantik quruluşu 2011 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Mehdiyev Əfqan Mehdi oğlu Müxtəlif sistemli dillərdə peşə leksikasının struktur-semantik analizi 2011 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əhmədova Xatirə Saleh qızı Müxtəlifsistemli dillərdə atalar sözlərinin linqvistik təhlili və tərcümə məsələləri (Azərbaycan və alman dillərinin materialları əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Gədikli Yusuf Mustafa oğlu Azərbaycan dilində söz yuvaları (qədim və müasir türk dillərinin materialları əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsmayıl Zülfiyyə Hüseyn qızı Azərbaycan dilində qeyri-təyini ismi birləşmələr 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abdulqani Əhməd Əli Al-Şavdhabi İngilis dilində qlotal stop hadisəsinin fizioloji-akustik və funksional xüsusiyyətləri (eksperimental-fonetik tətqiqat ) 2011 Fəlsəfə doktoru ingiliscə Yüklə
Vəliyeva Mehriban Hidayət qızı "Kitabi-Dədə Qorqud"un dilində mürəkkəb cümlənin sturktur modelləri 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Həsənova Şərqiyyə Akif qızı Rus və Azərbaycan dillərində insan xarakterini bildirən leksika 2011 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Sadıqova Sevinc Sərhad qızı Dərələyəz toponimlərinin linqvistik xüsusiyətləri 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyeva Yaqut Sabir qızı Mahmud Kaşğarinin "Divanü lüğat-it-türk" əsərində oğuz leksikası 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynzadə Jalə Aslan qızı İqtisadiyyat terminlərinin linqvistik təhlili (Azərbaycan və ingilis dili materialları əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Yusifov Elxan Qəşəm oğlu Alman dilində inkar prefiksləri və onların funksional - semantik təhlili 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Musayeva Kəmalə Rəşid qızı Misir dialektində felin zaman kateqoriyası 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abbasova Elnarə Mikayıl qızı Azərbaycan və ingilis dillərində predikativlik və modallıq (Azərbaycan və ingilis dilləri əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hacıyeva Ülviyyə Davud qızı İşlənmə dairəsinə görə fərqlənən söz qrupları (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Xançobanı Əhrənçani Əzizə Hüseyn qızı Müxtəlif sistemli dillərdə ismi birləşmələr (orta əsr Azərbaycan fars və ingilis ədəbi nümunələri əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Qəribə Məmməd qızı Feldən düzələn sözlər (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Bibisara Rəcəpovna Türkmən, Azərbaycan və türk dillərində hal kateqoriyası 2011 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
İsmayılov Əsəd İsmayıl oğlu Mətn quruculuğunda deyktik elementlərin rolu (rus və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynova Mahirə Nağı qızı Həsən Mirzəyevin yaradıcılığında filologiya məsələləri 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Elnaz Əli qızı Azərbaycan və ingilis dillərində tapmacaların linqvistik təhlili 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Tanrıveren Muharrem Mehmet oğlu İngilisdilli ədəbiyyatdan türk dilinə tərcümələrdə linqvistik adekvatlıq 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qasımova Zümrüd Yavər qızı Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində bitki adlarının struktur - funksional təhlili 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hacıyeva Aliyə Əvəz qızı Azərbaycan televiziyasında ictimai-siyasi verilişlərin dili 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Feyziyeva Ruxsarə Mirzə qızı Azərbaycan tarixi romanlarının dilində dialekt leksikası (1960-1980-cı illərin romanları əsasında) 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Sevinc Orucəli qızı Füzulinin türkcə "Divan"ının dilinin leksikası 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Həsənov Sərlan Qurban oğlu Erməni dilində Azərbaycan-türk mənşəli sözlər ( XIII-XX əsrlərin bədii ədəbiyyat materialları və erməni dilinin lüğətləri əsasında ) 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Bağırova Səyanə Mövsüm qızı İngilis dili vahidlərinin tanınmasında redundantlığın əhəmiyyəti 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hacıyeva Həqiqət Aslan qızı Alman dilində xəbərlik kateqoriyası və onun Azərbaycan dilində qarşılığı 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Nərminə Yaqub qızı Müasir türk ədəbi dilində işlənən ingilis və fransız mənşəli sözlər 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qədimova Məryam Qədim qızı İsimlərin leksik-semantik inkişafı (Azərbaycan və rus dilləri materialları əsasında) 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Ələkbərova Nigar Mais qızı Leksik təkrarların funksional-semantik xüsusiyyətləri (rus və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2012 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Həsənova Viktoriya Süleyman qızı Rus hüquq terminlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Rəhilə Mirəli qızı Dialoji və monoloji nitqin psixoloji-linqvstik əsasları (Azərbaycan dili materialları əsasında) 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Seyidova Sevinc Sabir qızı Müasir ingilis dilinin frazeologiyasında zaman anlayışının əksi (Azərbaycan və rus dilləri ilə müqayisədə) 2012 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Hacızadə Aftab Yaşar qızı Müasir ingilis dilində it əvəzliyi ilə cümlələr və onların Azərbaycan dilində qarşılığı 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Ağakişiyeva Arzu Meybulla qızı Hissələri kompleks əlaqəli çoxkomponentli mürəkkəb cümlələr (rus və Azərbaycan dillərinin materialı əsasında) 2012 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Quliyeva Məftunə Malikəjdər qızı Nitq hissələrinin təsnifi prinsipləri 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyev Nofəl Şahlar oğlu Nitq mədəniyyəti və ədəbi dilin normaları (KİV materiallarının dili əsasında ) 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hacıyeva Minaxanım Əfqan qızı Alman danışıq aktında sadə cümlələrin propozitiv və presuppozitiv əlaqələrinin tədqiqi 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Günay Hadı qızı Düzəltmə sözlərin semantika və praqmatikası və onların koqnitiv komponentlərlə qarşılıqlımünasibətlərinin aşkarlanması müasir ingilis dilinin materialları əsasında 2012 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Kazımova Sevda Aqil qızı Azərbaycan dilində ingilisdilli sözlərin unifikasiyası 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Sadıqova Yaqut Məsim qızı Çağdaş ingilis və Azərbaycan dillərində subsantivləşmə 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Alışova Elza Əbülfət qızı Türk dillərində söz köklərinin struktur-semantik təhlili 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abdullayeva İlahə Əlövsət qızı Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində müraciət bildirən sözlərin praqmatik xüsusiyyətləri 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Səlimova Sevinc İbadulla qızı Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində hecanın struktur-prosodik təhlili 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyev Tofiq Səfər oğlu İngilis və Azərbaycan dillərində idiomatiklik və idiomların trnasformasiya yolları 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Ağazadə Aynur Müzəffər qızı Müasir dövrdəki ingilisdilli hüquqi mətnlərin diskursiv xüsusiyyətləri (məhkəməsənədlərinin materialları əsasında) 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Səmədova İradə Amin qızı İngilisdilli materiallarda Dağlıq Qarabağla bağlı qətnamə mətnlərinin funksional-üslubi təhlili 2012 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə