Avtoreferatlar


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi Dil
Mənsimzadə Sevinc Akif qızı Müxtəlifsistemli dillərdə hərəkət felləri əsasında yaranan frazeologizmlərin (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları üzrə) 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Ağakişiyev Əliheydər Yunis Oğlu Dildə nidanın linqvistik təhlili (Azərbaycan və rus dillərinin materialları əsasında) 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Seyidova Vəfa Mirəhməd qızı Fransız və Azərbaycan dillərində zoonimik leksikanın funksional xüsusiyyətləri 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qurbanova Sevil Elçin qızı Müasir ingilis dilində arzu və güman bildirən fellər və onların semantik-qrammatik xüsusiyyətləri 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Süleymanova Venera Məhəddin qızı Müasir ingilis dilində privativ fellər və onların semantik-üslubi səciyyəsi 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Vəliyev Elbrus Əli oğlu Azərbaycan dilində formadüzəldici şəkilçilər 2012 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Salayeva Fidan Vaqif qızı XX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan dilçiliyində frazeologiya nəzəriyyəsinin inkişafı 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əmirova Sevinc Zahid qızı Mətn semantikasının təşkilində leksik metaforanın rolu (İ.A.Buninin əsərlərinin materialı əsasında) 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hacıyeva Bənövşə Niyaz qızı Müasir türk ədəbi dilində feli birləşmələr 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qurbanova Fidan Afad qızı Antroponimiyanın əsasları (Azərbaycan,ingilis və alman dillərinin materialları əsasında) 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Teymurova Gülarə Əli qızı Paremoioloji konstruksiyalarının kateqorial-sintaktik xarakteristikası (rus və Azərbaycan dilləri materialı əsasında) 2013 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Məmmədova Ülviyyə Yusif qızı Azərbaycan və ingilis atalar sözlərinin struktur-semantik təhlili 2013 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Mirzəyeva Ülkər Ağazahid qızı XVIII əsrin sonu-XIX əsrin əvvəllərində rus ədəbi dilində ön şəkilçili fellər (funksional-semantik aspekt) 2013 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əliyeva Mənsurə Tofiq qızı İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə səs simvollarının transformasiya yolları 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Salih Savaş Sabri oğlu Nabi "divan"ının leksikası 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qurbanova Gülnarə İbrahim qızı Oğuz qrupu türk dillərində əvəzliklərvə onların mətn yaranmasında rolu 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Samirə Cavanşir qızı Diskursun koherentliyində adversativlik və additivizm (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Müslümova Günay Sədi qızı İngilis və Azərbaycan dillərində modallıq intonasiyasının qarşılıqlı-müqayisəli təhlili 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Kərimova Şəhla Həsən qızı Mətnin kommunikativ strukturu (ingilis dilinin materialları əsasında) 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Tağıyeva Ofeliya Allahverdi qızı Müasir rus dilində şəxssiz fellər və onların mənalarının rusca-Azərbaycanca lüğətdə verilmə üsulları 2013 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Səmədova Nəzrin Hüseyn qızı Müasir rus dilində bitməmiş tərz infitivli qeyri-korrelyativ feli konstruksiyalar (aspektologiya prizmasından baxış) 2013 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Məmmədova Gülbəniz Sədulla qızı Fransız və Azərbaycan dillərində bitki adlarının linqvistik təhlili 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qasımova Emiliya Vəli qızı Bədii tərcümədə antroponim və toponimlərin transliterasiyası (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Vüsalə Yüsif qızı Şaquli hərəkət bildirən fellərin semantik təhlili (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Kərimova İradə Məzahim qızı Göyçay rayonu toponimlərinin linqvistk təhlili 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Axundova Könul Behbud qızı Rus və azərbaycan dillərində sözün əvvəl və sonunun fonetik quruluşu 2013 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Zeynalova Şölə Taleh qızı Felin zamanları və onların mürəkkəb sintaktik bütövdə rolu (Azərbaycan və yapon dillərinin materialları əsasında) 2013 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Fərrux Pərisa Hadi qızı İngilis dilçiliyində söz birləşməsi problemi Azərbaycan dilçiliyi ilə müqayisədə 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Teymurlu Zabitə Məhəmməd qızı Azərbaycan dili dialektlərində və türk ədəbi dilində işlənən ortaq sözlər 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsrafilova Gülmar fəxrəddin qızı İngilis və Azərbaycan dillərində təkrarlar mətnyaratma vasıtəsi kimi 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hacıyeva Aytən Şıxmurad qızı İngilis dilində görmə və eşitmə prosesi bildirən fellərlə formalaşan birləşmələrin leksik-semantik xüsusiyyətləri 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əhmədov Akif Alı oğlu Cəlilabad rayonu toponimlərinin linqvistik təhlili 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Teymuri Möhsün Hüseyn oğlu Abbasilər dövründə ərəb dilçiliyinin inkişafında iranlı alimlərin rolu 2013 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qulamova Zəhra Yunis qızı Rus dilinin sabit müqayisələr sistemində tarixi-mədəni mənaların əks olunması prinsipləri 2013 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Mirzəyeva Nailə Əli qızı Azərbaycan Folklorunun dilində terminoloji səciyyəli etnoqrafik leksika 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qəhrəmanonva Çinarə Məhəmməd qızı S.Rəhimovun əsərlərində dialektizmlərin linqvistik xüsusiyyətləri (Saçlı romanı və hekayələri əsasında) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əsgər Məhsəti Qasım qızı Fransız dilinin Azərbaycanda tədqiqi tarixi 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Allahverdiyeva Aytən Musa qızı İngilisdilli televiziya mətnlərinin koqnitiv xüsusiyyətləri 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Şahbalayev Elşən Şəmsəddin oğlu Müasir reklam mətnlərinin semantikası və strukturu (Azərbaycanın rusdilli kütləvi informasiya vasitələrinin materialları əsasında) 2014 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əliyeva Şəlalə Ənvər qızı Müasir ingilis dilində about, by, of sözönləri və onların Azərbaycan dilində qarşılığı 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsayeva Nərminə Həsən qızı Fel təkrarlarının mətnyaratmaqda rolu (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Zeynallı Jalə Rasim qızı Müasir türk ədəbi dilində alınma sözlərin linqvistik xüsusiyyətləri 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əzizova Gülnarə Tanrıverdi qızı Mahmud Kaşğarinin Divanü Lüğat- it-türk əsərində kulinariya leksikası 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Tağıyeva Elnarə İlham qızı Müasir Azərbaycan dilində bir sayının söz yaradıcılığında rolu 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abdullayeva Rühəngiz Raiq qızı Müasir alman və Azərbaycan dilərində komparativ frazeoloji birləşmələrin struktur semantik təhlili 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abdullayeva Sevinc Abdulla qızı İngilis dilində gündəlik danışıq etiketlərinin struktur-praqmatik xüsusiyyətləri (eksperimental fonetik tədqiqat) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mehdiyeva Gülşən İsa qızı Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində hərbi komanda və etiketlərin praqmatik, strukur və fonetik təhlili 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Şoai Moctəba Fətəli oğlu Şəhriyarın farsca divanının leksikası 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Dupikova Nataliya Nikolayevna Uçuşların təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi fondunda pilot-dispetçer radio mübadiləsinin linqvistik aspekti 2014 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əlizadə Mehriban Samət qızı Azərbaycan dilində qoşa sözlər və onların linqvopoetik xüsusiyyətləri 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə