Avtoreferatlar


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi Dil
Sadıqov Teymur Qoca oğlu Ərəb və ibri dillərində müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik kateqoriyalarının müqayisəli təhlili 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əsgərova Xuraman Səlim qızı Müasir alman dilində paronimlər və onların struktur-semantik xüsusiyyətləri 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Vaqifqızı Lamiə Vaqif qızı Türk və Azərbaycan dillərində özəlləşmə prosesinin tarixi (XX əsr) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynova Yeganə Mirzəxan qızı Uzlaşma əlaqəsinin pozulması hallarının tədqiqi (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Nuriyyə Mirhəbib qızı Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində sadə nəqli cümlə modellərinin müqayisəli intonasiya-qrammatik təhlili (eksperimental-fonetik təhlil işığında) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Erdoğan Alaattin Musa oğlu Atalar sözləri və zərbi-məsələlərin etimoloji aspektdə tədqiqi və etimoloji lüğətinin tərtibi prinsipləri (Azərbaycan, türk və ingilis dillərinin materialları əsasında) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qafarova Nərgiz Aydın qızı Rus poetik nitqində türkizmlər 2014 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Şirəliyeva Şəhla Rasim qızı Türk və Azərbaycan dillərində hərəkət feillərinin funksional-semantik xüsusiyyətləri 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsayeva Nərminə Şua qızı Rus və Azərbaycan dillərində ümumi mənası "müsbət emosiyalar" ifadə edən frazeoloji vahidlərin qarşılıqlı təhlili 2014 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Mürsəlova Məlahət Məmməd qızı İngilis və Azərbaycan dillərində hərəkətin icra istiqamətini bildirən feli birləşmələrin semantik-qrammatik xüsusiyyətləri 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Osmanova Flora İsmayıl qızı Metaforikləşmə dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən amil kimi (Azərbaycan dili materialı əsasında) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qurbanova İlahə Məhəmməd qızı Azərbaycan dili dialekt və şivə leksikasının etnoliqvistik təhlili 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Bayramova Könül Zakir qızı Azərbaycan, ingilis və rus dillərində omofonlar, omoqraflar və omoformlar 2014 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Muxtarova Gülnarə Əlimuxtar qızı Paremio-frazeoloji vahidlərin simvolikasında dünyanın absurd modelləri rus və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında 2014 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Şükürova Dilbər Fariz qızı Elmi mətnlərin yaranma modelləri (İngilis dili materialları əsasında) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Xəlilova Aysel Zahid qızı Azərbaycan dilində idman leksikası 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Xoşbatini Hüseyn Məhəmməd oğlu Güney Azərbaycan danışıq dilində arqolar 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qəhrəmanova Sevil Ayaz qızı Müasir fransız dili leksikasının zənginləşməsində italyan dilindən alınan sözlərin rolu 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Aslanova Şəmsinur Veysəl qızı Alman və Azərbaycan dillərində funksional-semantik təhriklik sahəsi 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Vəliyeva Fatimə Mayis qızı Azərbaycan və ingilis dillərində ornitonim tərkibli frazeoloji birləşmələrin leksik-semantik xüsusiyyətləri 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əsədova Sədaqət Kərim qızı Azərbaycan dilinin Borçalı şivələri (fonetik və qrammatik xüsusiyyətləri) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Kərimova Dinar Durmuş qızı Məmməd Arazın poeziya dili (leksika, frazeologiya) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Eminli Böyükxanım İbrahim qızı Azərbaycan danışıq dilində müraciət formaları 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Rizai Mirəli Mirqafar oğlu Farsdilli türk şairlərinin əsərlərində türkizmlər (leksika və frazeologiya) 2014 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyeva Əfsanə Nəsimi qızı Müasir türk və Azərbaycan dillərində iqtisadiyyat terminləri 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məhərrəmova Vəfa Eldar qızı Müxtəlisistemli dillərdə leksik paralelizm (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Cabbarova Arzu Qədir qızı Müxtəlifsistemli dillərdə rəng adlarının semantik-struktur xüsusiyyətləri (alman və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İbrahimova Əminə Nazim qızı İngilis və Azərbaycan dillərində iqtisad terminlərin struktur-semantik təhlili 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Musavi Zülfiyyə Qabil qızı Xarici söz və ifadələrin uşaq nitqində mənimsənilməsinin psixolinqvistik məsələləri 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Məmmədova Fərəh Əlixan qızı Azərbaycan və ingilis dillərində ümimi mənası insanın əqli bacarıqları ifadə edən frazeoloji vahidlərin koqnitiv təhlili 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Yusifova Günel İzzəddin qızı İngilis dili idiomlarının sintaktik, semantik və koqnitiv xüsusiyyətləri 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Şimşek Sait Mehmet Mashar oğlu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda mətbuat və osmanlı türkcəsi 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Xamahani Qafar Haşem oğlu Azərbaycanda və İranda nəşr olunan ingilisdilli qəzetlərin müqayisəli linqvistik təhlili 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Həsənli-Qəribova Şəbnəm Rasim qızı XI-XII əsrlər türk dillərinin etnoqrafik leksikası 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynova Turan Azər qızı Nazim Hikmətin şeir dilinin leksikası 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Fətəliyev Seymur Həbib oğlu XX əsr rus və fransız strukturalistlərinin əsərlərində sistem-struktur problematikası 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyeva Aynur Əfsər qızı Sözün fonosemantik xüsusiyyətlərinin tədqiqi (ingilis dili materialları əsasında) 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Camalzadə Naibə Elxan qızı 1996-cı il alman ofoqrafiyası islahatə və alman orfoqrafiyasının problemləri 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İbayev Nemət Alış oğlu Mahmud Kaşğarinin Divanü Lüğat-İt-Türk əsərində etnoqrafik leksika 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsmixanova Gülxanım Tofiq qızı Oğuz qrupu türk dillərində zaman anlayışı bildirən sözlər 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Həsənova Sevinc Ağahüseyn qızı Bədii mətnin kommunikativ aspekti mədəniyyət vahidi kimi 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Sürek Məhin Bəhram qızı Müasir ingilis dilində feli frazeoloji vahidlərin leksik-semantik xüsusiyyətləri 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Ağabəyli Vüsalə Elxan qızı İngilis dilinin ABŞ və Kanada variantlarının formalaşmasında linqvokulturoloji amillərin rolu 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Rəcəbova Aytən Arif qızı Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində məqsəd zərflikli sadə cümlələrin varativliyi 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Şəfiyeva Roza Şakir qızı Çex və Azərbaycan dillərində müqayisəli ifadələrin qarşılıqlı təhlili 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Səfərəliyeva Günel Mirzəli qızı Rus və azərbaycan dillərində zoonimlərin qarşılaşdırmalı tədqiqi 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Səfərova Leyla Abbas qızı Azərbaycandaingilis dilinin qrammatikasının tədqiqi tarixi 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsayeva Aygün Xanoğlan qızı Rus, ingilis və Azərbaycan dillərində heca Strukturlarının tipologiyası 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Musayeva Xədicə Elxan qızı Qadınlar haqqında rus və Azərbaycan atalar sözlərinin koqnitiv analizi 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əliyeva İlahə Zabil qızı İngilis və Azərbaycan dillərində nitq etiketlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə