Avtoreferatlar


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi Dil
Məmmədova Elnarə Adil qızı Mahmud Kaşğarinin Divanü Lüğat-İt-Türk əsərində feil 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Xanbabayeva Gülzar Qənbərəli qızı Azərbaycan və ingilis dillərində nitq və eşitmə feilləri 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Fərzəliyeva Əfruz Vahid qızı Rus dilində təktərkibli cümlələrin sistemli təsnifatı təcrübəsi atalar sözləri və zərb-məsəllər materialı əsasında 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Məhərrəmova Şəfiqə Mütəllim qızı Azərbaycan və rus dillərində suffiksaL feilərin tədqiqi 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Məmmədbəyli Aysel İlqar qızı Bədii diskursun koqnitiv strukturunda mədəni freymlərin rolu (ingilis dili materialı əsasında) 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Zülfüqarov Rəşad Əli oğlu Naxçıvan dialekt və şivələrinin terminoloji leksikası Ordubad və Culfa rayonlarının materialları əsasında 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mustafayeva Zəminə Qara qızı Soyadların yaranması və inkişafı oğuz qrupu türk dilləri kontekstində 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyeva Xalidə Pənah qızı Azərbaycan dilinin leksikoqrafiyası (1990-2000-cı illər) 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abbasova Ulviyyə Vaqif qızı İngilis dilinə bədii tərcümədə epitetlərin verilmə üsulları (Çingiz Abdullayevin əsərləri əsasında) 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Musayeva Şəhla Avıl qızı Azərbaycan dilində feili bağlama və onun ingilis dilində ifadə üsulları 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Yusifova Aygün Natiq qızı İngilis dilində məişət leksikasının struktur-semantik təhlili 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Babayeva Vüsalə Əbülfəz qızı Müasir ingilis dilinin amerikan variantının fonetik və fonoloji səciyyəsi 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Nəzərova Adilə Həsən qızı Azərbaycan dilində fəlsəfə terminlərinin leksik-semantik təhlili 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Atakişiyev Elvin Mübariz oğlu Müasir Azərbaycan dilində dilçilik terminlərinin linqvistik təhlili 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Bənövşə Güloğlan qızı İnternet mətnlərin praqmatikası (ingilis və azərbaycan dillərinin müqayisəsi əsasında) 2015 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Rzayeva Aytən Kamal qızı İngilisdilli siyasi diskursun praqmatik və koqnitiv aspektləri 2015 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Abbasəliyeva Ruxsarə Ziyad qızı Dildə ekspressivlik və emosionallığın verbal və qeyri-verbal ifadə vasitələri 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Ağamirzəyeva Esmira Həmzəağa qızı Milli dillərin termin yaradıcılığında alınmalar (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynova Fidumə Məmmədəli qızı Rus və Azərbaycan dillərində sintaktik paralelizmi yaradan leksik və qrammatik vasitələr 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Zeynalova Sənubər Surxay qızı Koqnitiv metaforlaşmanın substansional və prosessual aspektləri (alman dilinin materialları əsasında) 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abbasova Nəsibə Hüsanlı qızı Paremio-frazeoloji vahidlərin (aforizmlərin) tərcümə problemləri (L.N.Tolstoyun "Hərb və sülh" romanının Azərbaycan dilinə tərcümə materialları əsasında) 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Bayramova Almaz İbrahim qızı İrəvan xanlığının Sərdarabad, Abaran, Dərəçiçək və Göyçə mahalları toponimlərinin linqvistik təhlili 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Allahverdiyeva Məlahət Fərhad qızı Müasir rus dilində vergi hüquq terminlərinin semantik-struktur xüsusiyyətləri 2016 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Kosayeva Aygun Taryel qızı İrland dilində türk mənşəli sözlərin diaxronik təhlili 2016 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Yusifova Nailə Yusif qızı Azərbaycan paletoponimlərinin linqvistik təhili 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mesut Kurnaz İbrahim oğlu Azərbaycan və Türkiyə türkcələrində intensivliyin deyimlərlə (frazeoloji ifadələrlə) təzahürü 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Aktaş Hülya Sebahattin qızı Çağdaş türkcələrdə söyləm 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Paşayeva Günel Bəxşeyiş qızı Azərbaycan dili terminologiyasında inkişafında alınmalar (2000-2010) 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Seyidov Murad Salamat oğlu Azərbaycan dilində asemantikləşmiş söz kökləri 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsgəndərova Vüsalə Fazil qızı Müxtəlifsistemli dillərdə təsirli-təsirsiz feillərin leksik-semantik xüsusiyyətləri (fransız və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Xuraman Rəhman qızı İngilis dilinin leksik inkişafında etnoqrafik fonun rolu 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qaraşova Yeganə Musa qızı İngilis dilində modal feillər və onların Azərbaycan dilində ifadə vasitəsi 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Süleymanova Xatirə Etibar qızı Dilçiliyin inkişafında valentlik nəzəriyyəsi 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mustafayeva Günel Tofiq qızı İngilis və Azərbaycandilli bədii mətnlərdə iearxik struktur 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Ağayeva Rəşidə Rəşid qızı Frazeologizmlərin formalaşmasında ekstralinqvistik amillərin rolu 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Şirinova Gülarə Nüsrət qızı Koroğlu dastanının frazeologiyası 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Vəliyeva İlahə Xaləddin qızı Sədi Sani Qarabaği əsərlərinin tekstoloji-filoloji tədqiqi 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Heydərova Zümrüd Kazım qızı XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının dili və üslubu 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əlibəyova Zülfiyyə Fəxrəddin qızı Azərbaycan onomastikasının orfoqrafik və orfofonik məsələləri 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Bayramova Günel Məhəmməd qızı Şəkilvə mənaca söz qrupları (İtalyan və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abdullayeva Aygün Vaqif qızı Müxtəlisistemli dillərdə polineqasiya və mononeqasiya tiplərinin variativliyi (alman və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mədətova Nigar Aydın qızı İnformasiyanın formalaşması və natiqlik məharətinə üslubi nöqteyi-nəzərdən baxış ingilis, Azərbaycan və rus dillərinin materialları əsasında 2016 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Məmmədova Mehriban Oktay qızı Kitabi-Dədə Qorqud leksikası müasir türk dillərində 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Səlimova Fatimə Hüseyn qızı Nibelunqlar nəğməsi və Kitabi-Dədə-Qorqud eposlarında mürəkkəb sintaktik bütövün tərkibində olan konstruktiv tipli cümlələrin müqayisəli təhlili 2016 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Babayeva Cəmilə Həsənağa qızı Türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultaylarında dil məsələləri 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Babaşova Gülnürə Hacıverdi qızı Azərbaycan dilində prediaktiv quruluşlu frazeoloji vahidlər 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əmirova Samirə Sabir qızı Azərbaycan və ingilis dillərində turizm terminlərinin leksik--semantik və struktur təhlili (tarixi-müqayisəli və tipoloji tədqiqat) 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Xəyalə Şahverdi qızı İngilis və Azərbaycan dillərində mürəkkəb sintaktik konstruksiyaların çoxmənalılığı və onların transformasiya imkanları 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abdullayeva Xalidə Firudin qızı Cümlə üzvləri və mürəkkəb cümlə komponentləri sırasının nəzəri əsasları XIII-XIV əsrlər Azərbaycan ədəbi dili materialları əsasında 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abbasova Zemfira İsaxan qızı Elçin Əfəndiyevin əsərlərində onomastik vahidlərin linqvistik xüsusiyyətləri 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə