Avtoreferatlar


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi Dil
Behbudova Esmira Şəfa qızı İngilis dilində frazeoloji birləşmələrin çoxmənalılığı 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədzadə Aynur Fazil qızı Hərbi diskursun praqmalinqvistik tədqiqi (ingilis dilinin materialları üzrə) 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Rəna Məmməd qızı Azərbaycan dilində fonetik qənaət 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Nəcməddinli Anar Nəcməddin oğlu XX əsrin əvvəllərində rus parlament nitqinin ənənələri 2016 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Qarayeva Şəhla Adışirin qızı İngilis dili dərsliklərinin linqvo-metodik dəyərləndirilməsi (ali məktəblərin qeyri-ixtisas fakültələrində tədris olunan ingilis dili dərslikləri) 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Orucova Sevər Arif qızı Dildə konversiya hadisəsi 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Heybətov İlham Tofiq oğlu Alman və Azərbaycan dillərində şəkilçi morfemlərin struktur-semantik təhlili 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Kazımova Arzu Məzahir qızı Azərbaycan dilində mifonimlərin struktur-semantik xüsusiyyətləri 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Bağırova Günay Fəxrəddin qızı İngilisdilli bədii diskursda dil şəxsiyyətinin linqvokultruroloji aspekti 2016 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Qocayeva Şükufə Kamran qızı Dildə tabu hadisəsi 2016 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Babaşova Xalidə Əlabbas qızı İstehza mənalı paremioloji vahidlər (rus və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2016 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Yolçiyeva Xanım Əli qızı İnsanın emosiya və hisslərini ifadə edən frazeoloji birləşmələr 2016 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əhmədova Kəmalə Şamil qızı Azərbaycan dilində çoxkomponentli mürəkkəb cümlələr 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynova Ceyhunə Hüseyn qızı Mehdi Hüseynin romanlarında antroponim və toponimlərin linqvistik xüsusiyyətləri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyev Elman İsmayıl oğlu Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın fars divanında türk sözləri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Budaqova Aynur Muxtar qızı İngilisdilli media mətnlərinin funksional tədqiqi 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qəribli Aysel Nizami qızı XIX əsr Azərbaycan təriqət şeirinin lüğət tərkibi 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Zöhrab-Məcid Məsmə Yaqub qızı Atalar sözlərində variativlik problemi (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əmrahova Mətanət Bəkir qızı Abbasqulu Ağa Bakıxanovun "Gülüstani-İrəm" əsərində qeydə alınmış toponimlərin tarixi-linqvistik təhlili 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Nəsirova Ramilə Misirxan qızı Müxtəlifsistemli dillərdə morfoloji üsulların tipologiyası 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədov Bəhram Cəfər oğlu Xaçmaz rayonu onomastik vahidlərin tarixi-linqvistik təhlili 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Kəmalə Rafiq qızı Azərbaycan dilində gender münasibətlərini əks etdirən frazeoloji vahidlər 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Manquliyeva Hənifə Fizuli qızı Alman dili Bavariya dialektinin linqvistik xüsusiyyətləri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Heydərova Xədicə İsabala qızı Azərbaycan filoloji lüğətlərində ümumişlək olmayan sözlərin verilməsi 2107 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qəmbərova Sevinc Baris qızı Azərbaycan dilinin qərb şivələri və türk dilinin Qars şivələrinin leksikasının müqayisəli-linqvistik təhlili 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məqami Aygün Hüseyn qızı Müasir Fransa dövri mətbuatında ingilis dilindən alınma sözlərin leksik-semantik və fünksional xüsusiyyətləri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Həsənova Rəna Maqsudəli qızı Müxtəlisistemli dillərdə güzəşt budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlələrin variativliyi ingilis və Azərbaycan dilləri materialları əsasında 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abdullayeva Mehriban Əliabbas qızı Rus və Azərbaycan dillərində ikiqat inkarın ifadə vasitələri 2017 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
İbrahimov Elçin Əli oğlu Türklərdə ortaq imla və əlifba problemləri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Elmira Əyyub qızı Tematik proqressiya və diskursun yaranması (Azərbaycan və ingilis dilləri materialları əsasında) 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyeva Zülfiyyə Boris qızı Cəlil Məmmədquluzadənin bədii əsərlərində şəxs və yer adlarının üslubi xüsusiyyətləri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abdullayeva Zeynəb Nadir qızı Müxtəlifsistemli dillərdə feili söz birləşmələrinin struktur-semantik təhlili (müasir ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məhərrəmova Aygün Akif qızı "Koroğlu" dastanının üslubi-poetik sintaksisi 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Rzayeva Reyhan Qüdrət qızı "İn" sözönünün semantikası: koqnitiv-linqvistik təhlili 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsmayılova Məsmə Əliyulla qızı Müxtəlifsistemli dillərdə dialoqların struktur-semantik xüsusiyyətləri (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Səlimova Fidan Samir qızı Diskursun formalaşmasında modallığın rolu (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Babayeva Nigar Oqtay qızı Rus, ingilis və Azərbaycan dillərində mürəkkəb sintaktik bütövlər arasında linqvo-stilistik əlaqələr 2017 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Cəfərova Ülkər Nizami qızı Azərbaycan, rus və ingilis dillərinin paremioloji vahidlərində məkan kateqoriyasının tipoloji səciyyəsi 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynova Sevil Yaşar qızı Beynəlxalq münasibətlər üzrə ingilisdilli siyasi mətnlərin linqvistik təhlili 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Tamilla Oqtay qızı İngilis dilindəki feli birləşmələr boloniya sistemli dərsliklərdə 2017 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Pənahlı Sura Tariyel qızı Prefikslərin morfoloji-semantik xüsusiyyətləri (Azərbaycan, rus və ingilis dillərinin materialları əsasında) 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qəhrəmanlı Yeganə Vasif qızı Fərhad Ağazadənin dilçilik görüşləri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Seyidova Nərgiz Ramiz qızı Kəmiyyət bildirən ifadələrin fransız dilində distribusiyası 2017 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Qasımova Günel Eynulla qızı Təsisat adlarının tərcümə problemləri (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Muradova Aytən Qasım qızı (Qiymətli daşlar) konsepti və onun şərqi slavyan dillərində verballaşması 2017 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Orucov Məhərrəm Alı oğlu Azərbaycan dilində fransız mənşəli terminlərin linqvopraqmatik xüsusiyyətləri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Yusifova Leyla Bəşarət qızı Dildə məcburiyyət anlayışının ifadəsi 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abdullayeva-Nəbiyeva Vəfa Ariz qızı Müasir Azərbaycan dilində terminoloji leksikanın inkişaf istiqamətləri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Nəzakət Hüseynbala qızı Hadı Mirzəzadənin elmi fəaliyyətində Azərbaycan dilinin tarixi problemləri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Vəfa Elxan qızı Müasir Azərbaycan və rus siyasi diskurs dilinin qarşılıqlı təhlili (XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəli) 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə