Avtoreferatlar


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi Dil
Əliyeva Mətanət Xıdır qızı Məchulluq sahəsi və onun müxtəlifsistemli dillərdə ifadə vasitələri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Seyidova Nigar Vaqif qızı Frazeoloji birləşmələrin tərcümə problemləri 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Səlimova Sədaqət Rəşid qızı Fransız dilçiliyi tarixində türkologiya məsələlərinin tədqiqi 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynova Sevda Fikrət qızı Müasir rus dövri mətbuatında ekvivalenti olmayan leksikanın işlənmə xüsusiyyətləri 2017 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Nəbiyeva Kəmalə Hacı qızı Azərbaycan qadın şairlərinin dilinin frazeologiyası (M.Dilbazi və N.Rəfibəyli şeirləri əsasında) 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mehdiyeva Gülbəniz Hacıbaba qızı Musa Kalankatuklunun (Alban tarixi) əsərinin onomastik leksikası 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsmayılova Səbinə Vilayət qızı Azərbaycan və ingilis dillərində feilin təsriflənməyən formaları 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qarayeva Aynur Valeh qızı Azərbaycan dilində dini və mifoloji leksika 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Muradova Aynur Vəliyəddin qızı Tematik proqressiya və mətnin təhlili (ingilis dili materialları əsasında) 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyeva Kəmalə Vasif qızı Müasir ingilis dilində feili frazeoloji vahidlərin diskursda leksik-semantik xüsusiyyətləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Nərmin Əbülfəz qızı Struktur Sintaksisdə sintaktik əlaqələr problemi 2017 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Sevinc Novruz qızı "Kitabi-Dədə Qorqud" dakı feillərin leksik-semantik inkişafı (ədəbi dilin təşəkkülü kontekstində) 2017 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Fidan Hafiz qızı XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində rus yazıçalarının əsərlərinin dilinin linqvoölkəşunaslıq aspekti 2017 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Sadıqova Aytən Pilağa qızı Azərbaycan dilində teonim və demonim komponentli frazeologizmlər 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əhmədova Aytən Arzulla qızı Müasir Azərbaycan dilində qoşmaların qrammatik-semantik xüsusiyyətləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mürsəliyeva Xəyalə Muğamat qızı Müasir Azərbaycan dilində intensivliyin qrammatik ifadə vasitələri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hacıyeva Nərgiz Musa qızı Azərbaycan dilinin fonetik üslubiyyatı 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə
Orucova Günel Məzahir qızı Orta əsrlər farsdilli lüğətlərdə türk elementləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Bəşirova Gülnar Rasim qızı Dənizçilik leksikası (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əhmədova Ülviyyə Azər qızı Müxtəlifsistemli dillərdə (qadın) konseptinin linqvokulturoloji xüsusiyyətləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əhmədova Zemfira Rafik qızı İngilis və Azərbaycan dillərində frazeoloji evfemizmlər 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İbişova Vəfa Nadir qızı Azərbaycan dilində mətnlərin məntiqi-semantik bütövlüyü 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova İlhamə Məmmədtağı qızı Diskursun koheziya xüsusiyyətləri (alman VƏ Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qədimova Aida Ələvəz qızı Azərbaycan və rus dillərində fitonimlərin tədqiqi (söz yaradıcılığı və frazeoloji vahidlər əsasında) 2018 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Nəbiyeva Sevil Yarbala qızı Mürəkkəb cümlə modelli üzrə qurulmuş atalar sözlərinin semantik-sintaktik təşkili (rus və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2018 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Muradova Nərgiz Nazim qızı Əlavələrin koqnitiv-semantik təhlili (ingilis dili materialları əsasında) 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Yaqubova Cavahir Hacı qızı İngilis dilində dialoji nitqin ritmik-melodik və prosodik təhlili 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mirzəyeva Günel Əmirxan qızı Müstəqillik dövrü Azərbaycan şeirinin dil və üslub xüsusiyyətləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Xələfova Samirə Aqil qızı Azərbaycan dilinin izahlı lüğətlərində arxaik sözlər 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mustafayeva Sahilə Bağır qızı Diskurs intonasiyasının eksperimental-fonetik təhlili (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məhərrəmova Gülşən Akif qızı Mətnin aktual üzvlənməsi və mətn vahidləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hümbətova Aynurə Arzuman qızı İngilis və Azərbaycan dillərində tərkibi feillərin semantik və sintaktik xüsusiyyətləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyeva Nərmin Həsən qızı Multikulturalizm konseptinin sözlü və sözsüz ifadə xüsusiyyətləri (ingilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Paşayeva Giləxanım Qasım qızı XIX-XX əsrlərə aid rusdilli elmi mənbələrdə Naxçıvanla bağlı toponimlərin tarixi-linqvistik təhlili 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qasımova Samirə Firuddin qızı Azərbaycan və ingilis dillərində təfəkkür feilləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Mustafayeva Könül Siyavuş qızı "Kitabi-Dədə Qorqud" və (Beovulf) eposlarının semantik strukturu və rəng bildirən sözlərin simvolik mənası 2018 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Mehdixanlı Kəmalə Əhliyyət qızı İngilis və Azərbaycan dillərində inversiya 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məlikov Tərlan Paşa oğlu Ərəb dilində neologizmlər 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Şahbazlı Çinarə Zahid qızı İngilis dilində nəzakət bildirən söz və ifadələr 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Rzayeva Sevinc Rasim qızı Müasir linqvistik cərəyanların Azərbaycan dilçiliyində əksi 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İbrahimov Yaşar Aydın oğlu Azərbaycan dilində hal kateqoriyası və onun yapon dilində ifadə vasitəsi 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əhmədova Xanım Səlim qızı Dilin mahiyyəti ilə bağlı ingilisdilli mənbələrin araşdırılması 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qasımova Mirvari Məmməd qızı Azərbaycan və ingilis dillərində semasioloji söz qrupları 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məmmədova Mələk Məcid qızı İnformasiya-Kommunikasiya texnologiyaları sahəsində işlədilən terminlərin ekstralinqvistik və linqvistik xüsusiyyətləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Paşayeva Pərvanə İsmayıl qızı İngilis dilində dini mifoloji leksikanın Azərbaycan dilinə tərcüməsi problemləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Musayeva Aliyə Əbülfəz qızı Professor Yusif Seyidovun diliçilik görüşləri (ədəbi dil məsələləri) 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əhmədova Esmira Qiyas qızı İngilis dilində dəniz terminlərinin Azərbaycan dilində qarşılığı 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Bayramov Ramil Əkbər oğlu Azərbaycan dilində pixologiya terminləri 2018 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Abdurəhmanova Könül Elxan qızı Mətndə söyləm komponentlərinin aktuallaşması 2018 Elmlər doktoru rusca Yüklə
Hacıyeva Aygül Ağamusa qızı Ruhi Bağdadi divanının dili 2018 Elmlər doktoru azərbaycanca Yüklə