Avtoreferatlar


Axtarış

Müəllif Adı Nəşr ili Tipi Dil
Əzizova Samirə Rais qızı Azərbaycanrusdilli mətbuatında ictimai-siyası xarakterli yeni alınma sözlər (1990-2004-cü illər). 2008 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Quliyeva Mətanət Həsənqulu qızı Azərbaycan dilində sintaktik transformasiya 2008 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Nağıyeva Dürdanə Əsəd qızı Şəhriyarın dili 2008 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Həmidova Leyla İlyas qızı Frazeoloji vahidlərin atalar sözləri və zərb-məsəllər əsasında yaranması (Azərbaycan və rus dillərinin materialı əsasında) 2008 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Heydərov Rasim Arif oğlu DiIIərarası əlaqələr və dillərin inkişafı məsələləri 2008 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Ramazanova Yasəmən Valeh qızı Rus və Azərbaycan frazeologiyasının linqvokulturoloji səpkidə qarşılıqlı təhlili 2008 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Qəmbərov Vaqif Ağasəf oğlu Müasir ingilis dilində ismin kəmiyyət formalarının kontekstual-funksional təhlili 2008 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Zahirə Məşədi Ələkbər qızı İngilis və Azərbaycan dillərində telekommunikasiya terminlərinin struktur-semantik xüsusiyyətləri 2008 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Həsənova Nahidə Məqsəd qızı 1990-2000-ci illər Azərbaycan publisistikası dilinin xüsusiyyətləri 2008 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Nurəliyeva Fərqanə Nurəli qızı İngilis dili sait fonemlərinin ritmik-prosodik variativliyi (eksperimental-fonetik tədqiqat) 2008 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Vəliyeva Məlahət Əkbər qızı İngilis dilində türk mənşəli leksik vahidlər 2008 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Quliyeva Sevinc Hidayət qızı Rus dilinin izahlı lüğətlərində və rusca-azərbaycanca lüğətdə bağlayıcıların leksikoqrafik işlənməsi 2008 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Xəlilov Riza Əlixan oğlu Əmr cümlələrinin mətnyaratma fünksiyaları 2008 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Hüseynova Könül Rauf qızı "Kitabi-Dədə Qorqud" eposunda obrazlı ifadələrin ingilis dilinə tərcümə yolları 2008 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Baxşiyeva Ədilə Şahəddin qızı Müxtəlif quruluşlu dillərdə paremioloji vahidlərin identik modelləri (rus, Azərbaycan və ingilis dilləri materialları əsasında) 2008 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Abdulrəhimova Könül Elmar qızı İngilis dilində "With" sözönülü birləşmələr və onların Azərbaycan dilində qarşılığı 2008 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Faikovna İnnara Akçurina Müxtəlif sistemli dillərdə diplomatiya terminlərinin linqvistik xüsusiyyətləri (fransız və Azərbaycandillərinin materialları əsasında) 2008 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Gözəlova Nigar Rəhim qızı İngilisdilli reklam diskursunun kommuniaktiv xüsusiyyətləri 2008 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Abasova Şəlalə Abdulla qızı Üzeyir Hacıbəyovun hekayə və felyetonlarının dil və üslub xüsusiyyətləri 2008 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Şahidov Əhməd Şair oğlu Rus və Azərbaycan dillərindəhecanın fonetik quruluşu və sözün sillabik quruluşu 2009 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Kazımov Cahid İsmayıl oğlu Mahmud Kaşğarlının "Divanu lüğat-it-türk" əsərində onomastik leksika 2009 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Musayeva Mənzurə İsgəndər qızı Azərbaycan dilində mülki aviasiya terminlərinin formalaşmasında tərcümənin rolu 2009 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Ağaverdiyeva Könül Şamil qızı İngilis və Azərbaycan dillərində sonorların qarşılıqlı müqayisəli linqvistik təhlili 2009 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Veysəlova Aynur Hüseyn qızı Noam Xomskinin dil nəzəriyyəsinin əsasları 2009 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qasımova Zeynəb Mamməd qızı Müasir rus dilindəki sözönlərinin ikidilli lüğətlərdə leksikoqrafik təsviri (rusca-azərbaycanca) 2009 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Vəliyeva Səbinə Xansuvar qızı Müasir Azərbaycan dilində söz tərkibinin müəyyənləşməsinin qrammatik-semantik əsası 2009 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Məhərrəmova Güney Asif qızı "İqor polku haqqında dastan"da və "Kitabi Dədə-Qoqud" dastanında sintaktik paralelizm 2010 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əliyeva Nuray Yadigar qızı Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri 2010 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hacıyeva Kifayət Balay qızı Leksik təkrarlar mürəkkəb sintaktik bütövü yaradan faktor kimi (Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında) 2010 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Süleymanova Kəmalə Məhəmmədəli qızı İngilis və Azərbaycan dillərində bağlayıcıların funksional-semantik xüsusiyyətləri 2010 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Şahbazova Farizə Eldar qızı Yeni-köhnə informasiya oppozisiyanın ingilisdilli bədii diskursun formalaşmasında rolu 2010 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Hüseynova Günel Əliabbas qızı Müasir rus dilində feili-genitiv konfiqurasiyaların konstruktiv potensialı 2010 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Əhmədova Salatın Alı qızı Heydər Əliyevin dil siyasəti 2010 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Cavadova Yeganə Həmdulla qızı İngilis dilində köməkçi nitq hissələri və onların Azərbaycan dilində ifadə vasitələri 2010 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
İsgəndərova Səbinə Hümasəddin qızı "Now", "then", "here", "there", "therefore", "moreover" və "furthermore" zərflərinin fünksional-praqmatik xüsusiyyətləri 2010 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Vahabova Sara Adil qızı Elçinin dramlarının dili və üslubu 2010 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Behruzi Zad Əlirza Mohammedreza oğlu Nəqli cümlələrin intonasiya variativliyinin eksperimental-fonetik təhlili 2010 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Hüseynova Ramilə Fərman qızı Diskursun informasiya strukturunda kauzallığın rolu (Böyük Britaniya və ABŞ-ın müasir ingilisdilli mətbhuatının materialı əsasında) 2010 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Kərimli Firəngiz Qabil qızı 1920-ci illər Azərbaycan ədəbi dilinin leksik norması 2010 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Əliyeva Səlmi Saleh qızı Dildə xitab 2010 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Quliyeva Zərifə Yüsif qızı Maşın tərcüməsi sistemində avtomatik lüğətin optimal strukturunun təyin edilməsi 2011 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Həsənova Vəfa Çingiz qızı Müxtəlif sistemli dillərdə frazeologizmlərin müqayisəli-tipoloji özəllikləri (türk və rus dillərinin materialları əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Kazımova Fəridə Məmməd qızı Azərbaycanlıların rus nitqində aksentoloji interferensiya 2011 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Aslanova Zərinə Natiq qızı Bədii zaman mətn kateqoriyası kimi (ingilis dili materialı əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Məmmədova Sevinc Balahüseyn qızı Müxtəli sistemli dillərdə canlılıq-cansızlıq kateqoryası 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Qəmbərova Afaq Həsən qızı Mürəkkəb sintaktik bütövlər arasında əlaqə üsulları (alman, rus, Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru rusca Yüklə
Sadiq Sonaxanım Hidayət qızı İngilis və Azərbaycan dillərində mürəkkəb sintaktik bütövu formalaşdıran leksi 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Nəbiyeva Leyla Heydər qızı Müasir İngilis dilində "if" və "when" bağlayıcılı mürəkkəb cümlələrin sintaktik və semantik təhlili (Azərbaycan dilinin materialları ilə müqayisədə) 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Muxtarova Vüsalə Ramiz qızı Dilin zənginləşməsində sosial-kulturoloji amillərin rolu 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə
Yusifova Tünzalə Vəli qızı Koqnitiv dilçilik və kommunikasiya prosesi (ingilis dilinin materialları əsasında) 2011 Fəlsəfə doktoru azərbaycanca Yüklə